wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

MERCK SPECTROQUANT ANAL�Z S�STEM�

 

Merck Spectroquant Analiz Sistemi temel olarak 4 bile�enden olu�ur: Fotometre ve Spektrofotometreler, test kitleri, numune haz�rlama sistemi ve kalite g�vence ama�l� aksesuarlar.

 

Merck Nova Serisi Fotometreler

Nova serisi; su ve at�ksularda absorbans- konsantrasyon �l��mleri yapan portatif cihazlard�r. Nova serisi fotometreler barkod okuma sistemleri ile MERCK test kitlerini tan�r ve �l��mleri farkl� dalga boylar�nda otomatik olarak kendisi yapar. Kalibrasyon ve s�f�r ayar� cihaz taraf�ndan yap�l�r. Kullan�c� sadece numuneyi haz�rlay�p cihaza yerle�tirerek do�rudan okuma yapar. Nova serisi cihazlarda k�r �ahit kullan�lmamas� hem maliyeti hem de analiz i�in gereken s�reyi azalt�r. RS 232C ��k��� ile bilgisayar ba�lant�s� kurulabilir. T�m Nova serisi cihazlarda yeni geli�tirilen metodlar�n internet ba�lant�s� veya bilgisayar yaz�l�m� ile y�klenmesi m�mk�nd�r. I��k kayna�� olarak tungsten halojen lamba kullan�r. Lamba �s�nmas� i�in beklemeye gerek yoktur. �l��m s�resi yakla��k 2-3 saniyedir. Kullan�c� yapt��� t�m analizlerin sonu�lar�n� �zel Windows yaz�l�m�(opsiyonel) vas�tas�yla bilgisayardan izleyebilir ve do�rudan yaz�c�dan ��kt� halinde alabilir.

 

Metin Kutusu: Spectroquant NOVA 30

Nova 30 portatif bir fotometredir. Cihaz, su ve at�ksu analizlerinde �nem ta��yan t�m testleri yapabilir. 60'dan fazla k�vet test program� i�in gerekli bilgiler cihazda programlanm�� halde gelir. Nova 30 �l��mleri 340, 445, 525, 550, 605, 690 nm dalgaboyundaki 6 adet filtresi ile ger�ekle�tirir. Cihaz 0.001 A fotometrik ��z�n�rl��e sahiptir.

Nova 30; -0.300 A ile 3.200 A aral���nda �l��m yapabilir ve sonu�lar� 500 adet veri saklayabilen haf�zas�na kaydeder. Cihaz referans ���nl� optik sistemi ile; COD, BOD, toplam a��r metaller, nutrientler(toplam azot ve fosfat), anyon ve katyon �l��mleri yapar. Nova 30, 16 mm'lik k�vetlerle �al��maya uygundur.

Nova 30'un genel kullan�m alanlar� aras�nda, evsel ve end�striyel at�ksu ar�tma tesisleri, tekstil, elektrokaplama, g�da end�strileri ve ka��t �retim tesisleri say�labilir.

 

 

 

 

Metin Kutusu: Spectroquant NOVA 60

Nova 60; g�nl�k rutin i�lemler i�in tasarlanm�� esnek kullan�ml� bir fotometredir. 12 adet filtresi(340, 410, 445, 500, 525, 550, 565, 605, 620, 690, 820 nm),Nova 60'�n 130'u a�k�n parametre i�in 250'yi a�k�n farkl� uygulama yapabilmesini sa�lar. Cihaz 0.001A fotometrik ��z�n�rl��e sahiptir.

COD, BOD, toplam a��r metaller, nutrientler(toplam azot ve fosfat), anyon ve katyon �l��mleri yapabilir ve 1000 verilik haf�zas�na kaydeder.

Nova 60 k�vet testlerin yan� s�ra 10, 20 ve 50 mm'lik dikd�rtgen k�vetlerle de �al��abilir.

Nova 60, evsel ve end�striyel at�ksu ar�tma tesisleri, g�da, tekstil, ka��t end�strilerinin yan�nda su, ultra saf su, i�me suyu, proses sular� ve kuyu sular�nda kullan�ma uygundur.

 

 

Metin Kutusu: NOVA 400 Spektrofotometre

Su ve at�k su analizlerinde kalite kontrol ama�l� kullan�l�r. Otomatik se�im ve otomatik h�cre tan�ma fonksiyonlar�, AQA modu gibi �zellikleri ile kullan�m kolayl��� sa�lar. Cihazda absorbans taramas� yap�lmakta, ayr�ca kullan�c� taraf�ndan programlanabilir 99 adet metot haf�zas� bulunmaktad�r.
NOVA serisi cihazlar�n i�inde 120 den fazla su/at�k su parametresine ait analiz programlar� ve 250'yi a�k�n farkl� uygulama mevcuttur. Bu parametreler aras�nda, toplam parametreler (�r: COD), n�trientler (�r: N ve P), tehlikeli maddeler (�r: Cr, Pb, CN), a��r metaller (�r: Cd), anyonlar (NO3, NO2, Cl- ) bulunmaktad�r. ��me suyu, y�zeysel sular, proses sular�, end�striyel at�k sular, drenaj sular� analizlerinin yan� s�ra toprak analizi uygulamalar�n�n bir b�l�m� de ger�ekle�tirilebilmektedir.
T�m Merck SQ analitik metotlar� valide edilmi�tir, bunun anlam� kalite tan�mlanm�� ve sertifikaland�r�lm��t�r.

 Otomatik Se�im Fonksiyonu (Barkod):
T�m test kitleri �zerindekibarkodsayesinde cihaz otomatik olarak, h�cre cihaza yerle�tirildi�i anda metodu tan�r ve �l��m sonucunu grafik ekranda g�sterir. Elle herhangi bir ayar yapmaya gerek yoktur.

Otomatik K�vet Tan�ma:
Spectroquant NOVA modellerinde dikd�rtgen h�creler i�in otomatik tan�ma fonksiyonu vard�r. Cihaz yerle�tirilen h�crenin boyutunu tan�r ve hemen do�ru konsantrasyonu hesaplar. B�ylece h�cre se�iminden kaynaklanan hatalar �nlenir.

Otomatik Metod G�ncelleme:
Kullan�c�lar �retilen her yeni test kitine ili�kin bilgileri yeni MemoChip vas�tas�yla, veya direkt olarak Merck firmas�n�n internet sayfas�ndan �cretsiz olarak cihazlar�na y�kleyebilirler.

 

Nova serisi cihazlar�n bo� haf�zas�na kullan�c� kendi metodlar�n� girebilmektedir. Analiz sonu�lar� �zel Windows software vas�tas�yla bilgisayardan izlenebildi�i gibi do�rudan yaz�c�dan da ��kt� al�nabilir.

Analitik Kalite G�vence Modu (AQA):
Su ve at�k su analizinde kalite �ok �nemlidir ve �l��m sonu�lar� g�venilir olmal�d�r. Merck haz�r kitlerinde, yayg�n aral�ktaki kalite g�vence sistemleri ile su ve at�k su analizlerinde, g�venilir, tekrarlanabilir ve uluslararas� metotlara uygun sonu�lar alabilmek m�mk�nd�r. Kitlerle ait lot sertifikalar�, kalite sertifikalar� ve analitik metot validasyonlar�, Merck in kalite konusuna g�sterdi�i titizli�in birer sembolleridir.
AQA su/at�k su analizlerinde g�n ge�tik�e daha fazla �nem kazanmaktad�r. Fotometre ve spektrofotometreler AQA ile �al��ma deste�i ve GLP uyumlu dok�mantasyon yapabilme imkan� sa�lamaktad�r. Yap�lmas� gereken sadece hangi aral�klarla ve hangi parametreler i�in sistemin kontrol edilece�inin belirlenmesidir.

AQA modu a�a��daki unsurlar� kapsamaktad�r:
PhotoCheck : PhotoCheck sertifikal� sol�syonlar ile cihazlar�n dalga boyu hassasiyeti ve �l��m linearitesi kontrol edilir.
CombiCheck : Kimyasal i�eri�i tam olarak bilinen CombiCheck standart sol�syonlar ile t�m sistem kontrol edilir (�l��m cihaz�, test kitleri ve �l��m metodu).
PipeCheck : Pipetlerle al�nan sol�syonlar�n hacimleri, sertifikal� bir hassas terazi ile kontrol edilerek pipetleme hassasiyeti �l��lebilece�i gibi, fotometrik �l��m kullan�larak da kolay ve hassas bir �ekilde test edilebilir.MERCK SPECTROQUANT TEST K�TLER�: Reagent ve k�vet test olmak �zere iki �e�ittir:

 

SQ K�vet (cell) Testler: Bu testler kullan�m a��s�ndan b�y�k kolayl�klar sunmaktad�r ��nk� analiz i�in gerekli t�m reaktifler kitlerle birlikte, t�p�n i�inde gelmektedir. Her bir t�p�n �zerindeki barkod hatas�z �l��m ger�ekle�irilmesini sa�lamaktad�r. T�p fotometreye yerle�tirildi�inde barkod sistemi ile metod otomatik olarak alg�lanmakta ve �l��m ger�ekle�tirilmektedir.
SQ Reaktif (reagent) Testler: Bunlar stabil, kullan�ma haz�r reaktifler i�erir. Metot se�imi i�in ayr�ca barkod bulunur ve farkl� boyutlarda k�vetlerle hassas �l��mler ger�ekle�tirilir.
��me suyu ve at�k su analizlerinde kullan�lan Merck haz�r test kitlerinin bir k�sm� EPA taraf�ndan onay alm��t�r ve �zerlerinda �EPA Approvedetiketi ta��maktad�r. Ayr�ca t�m COD kitlerinin ISO 15705 uygunlu�u bulunmaktad�r. Bunun d���nda bir�ok parametre de DIN/EN/ISO, IPA ve APHA standartlar�na uygundur. End�striyel proses sular�, sa�l�k hizmetleri gibi bir�ok sekt�rde kullan�lmakla birlikte farkl� uygulama alanlar� da mevcuttur

 

Merck Spectroquant test kitlerinin 2-3 y�l raf �mr� vard�r. Kitler herhangi bir so�utucuya gerek olmaks�z�n oda ko�ullar�nda saklanabilir.

Merck Nova serisi cihazlarla birlikte t�m kitlere ait teknik uygulama f�ylerini i�eren T�rk�e kullan�m k�lavuzlar� teslim edilir.

Merck Extran Temizlik Sol�syonlar�:

MERCK Extran sol�syonlar�, normal ve fosfats�z olmak �zere iki tiptedir. �zellikle analiz sonras�nda k�vet ve cam malzeme temizli�inde Extran kullan�m� �ok �nemlidir. Fosfat analizlerinde kullan�lan cam malzemeler analiz �ncesinde ve sonras�nda kesinlikle fosfats�z Extran kullan�larak temizlenmelidir. Bu uygulama analiz g�venli�i ve tekrarlanabilirli�inin garantisi olacakt�r.

 

 

 

MERCK Multy, MERCK RQ Flex Plus Fotometreler

 

Metin Kutusu: MERCK Spectroquant Multy Kolorimetre

Multy kolorimetre; 6 adet filtresi ile absorbans-konsantrasyon �l��mleri yapan, uygun maliyetli, portatif bir cihazd�r. Multy yakla��k 100 k�vet ve reaktif test i�in �nceden programlanm�� halde gelir. Cihaz dual beam optik sistemi ile asit kapasitesinden COD testlerine kadar pek �ok �l��m� ger�ekle�tirebilir.

Multy; 1000 kadar veriyi saklayabilen haf�zas�, RS 232C bilgisayar ba�lant�s�, geni� grafik ekran� ve internet �zerinden yeni metodlar�n y�klenebilmesi �zellikleri ile son derece kullan��l� bir cihazd�r. SQ Multy kolorimetre laboratuarda kullan�labildi�i gibi, bataryas� ve ta��ma �antas� sayesinde sahada da kullan�labilir.

Multy, i�me suyu analizleri, evsel ve end�striyel at�ksu analizleri ile proses i�i kontroller i�in uygun bir cihazd�r.

Multy; 7 adet �arj edilebilir bataryas�, reaktif ve k�vet testler i�in 3 adet 16 mm ve 3 adet 24 mm'lik k�vetleri, bilgisayar ba�lant�s� i�in veri transfer kablosu ve kullanma k�lavuzunun i�inde oldu�u bir �antada set halinde teslim edilir.

 

Metin Kutusu: MERCK RQ Flex Plus Fotometre

RQ Flex Plus, test stripleri ve test kitleri ile kantitatif konsantrasyon �l��mleri yapan portatif bir fotometredir. Otomatik barkod tan�ma teknolojisiyle, stripler h�zl� ve g�venilir �ekilde okunur. Reflectoquant test kitleri analizleri yerinde ger�ekle�tirmek �zere tasarlanm��t�r. Gerekli t�m reaktifler kitin i�erisinde bulunur ve analizler kolayl�kla ger�ekle�tirilir.

RQ Flex Plus fotometre; i�me, sulama ve at�ksular ile birlikte toprak ve g�bre numunelerinde farkl� parametrelerin analizleri i�in uygundur.

 

 

 

 

Numune Haz�rlama Sistemleri

 

Do�ru �l��m sonu�lar� elde edebilmek i�in en �nemli kriterlerden biri de numune haz�rlamakt�r. Bu nedenle numune haz�rlama cihazlar� ve kitleri analiz sistemlerinin vazge�ilmez bir par�as�d�r. Termoreakt�rler; Kimyasal Oksijen �htiyac� KO�(COD), TOC, toplam krom, toplam azot, toplam kadmiyum, toplam bak�r, toplam siyan�r, toplam demir, toplam kur�un, toplam nikel, toplam fosfor, toplam g�m��, toplam �inko analizlerinde kullan�l�r.

Metin Kutusu:

MERCK TR 320 Termoreakt�r:

 

MERCK TR 320 termoreakt�rde s�cakl�k ve zaman; �s�tma s�resi boyunca s�rekli olarak LCD ekrandan izlenebilir. Is�t�c�n�n a��k ya da kapal� olmas� ufak LED ile takip edilebilir.

 • 12 adet 16 mm'lik yuva
 • 5 adet program se�ene�i: 148 oC (120 dk), 120 oC(30, 60 veya 120 dk), 100 oC (60 dk.)
 • Is�tma s�resi sonunda otomatik kapanma

 

 

 

Metin Kutusu: MERCK TR 420 Termoreakt�r:

 

MERCK TR 420 termoreakt�rde s�cakl�k ve zaman; �s�tma s�resi boyunca s�rekli olarak ekrandan izlenebilir. Is�t�c�n�n a��k ya da kapal� olmas� ufak LED ile takip edilebilir.

 • 24 adet 16 mm'lik yuva
 • Oda s�cakl���ndan 170 oC �1.0 oC'ye kadar ayarlanabilir s�cakl�k ve 0-180 dakika aras� ayarlanabilir i�lem s�resi se�enekleri
 • 8 adet bo� program haf�zas�, 5 adet program se�ene�i; 148 oC (120 dk.), 120 oC(30 dk,60 dk veya 120 dk), 100 oC (60 dk)
 • Is�tma s�resi sonunda otomatik kapanma

 

 

 

 

Metin Kutusu: MERCK TR 620 Termoreakt�r:

 

MERCK TR 620'de iki farkl� s�cakl�k se�enekli �s�tma blo�u bulunur. 12'li bloklar farkl� s�cakl�klarda �al��t�r�labilir. S�cakl�k ve zaman; �s�tma s�resi boyunca s�rekli olarak ekrandan izlenebilir. Is�t�c�n�n a��k ya da kapal� olmas� ufak LED ile takip edilebilir.

 • 24 adet 16 mm'lik yuva
 • Ayr� s�cakl�k se�enekleri ile �al��t�r�labilen bloklar; oda s�cakl���ndan 170 oC1.0 oC'ye kadar ayarlanabilir s�cakl�k se�enekleri
 • 8 adet bo� program haf�zas�, 5 adet program se�ene�i; 148 oC (120 dk.), 120 oC(30 dk,60 dk veya 120 dk), 100 oC (60 dk)
 • Is�tma s�resi sonunda otomatik kapanma